Verbouwing Albert Heijn Blaricum

Een Dorpswinkel met Blaricums kwaliteitsniveau

Enige tijd geleden maakten wij onze plannen voor verbetering van onze winkel bekend. We investeren met dit plan in een uitbreiding om een goede supermarkt in ons dorp te behouden. De inrichting en installaties van onze winkel zijn verouderd. Tezamen met de smalle paden en beperkte ruimte voor o.a. logistiek wordt dit vernieuwd en verbeterd.

In de nieuwe situatie maken we in en rondom de winkel een Blaricumwaardige kwaliteitsslag. Door de uitbreiding kunnen wij het assortiment dat u van ons gewend bent blijven aanbieden en verbeteren we de afhandeling van de gegroeide stroom van postpakketten in onze servicebalie met postagenschap. Bovendien kunnen we ons magazijn daarmee inpandig oplossen (in plaats van de buitenruimte op het Achterom). Het parkeren voor auto’s en fietsen wordt ook verbeterd.

Op deze pagina delen wij graag het plan dat we aan de Gemeente Blaricum hebben gepresenteerd en waarvoor wij een vergunningsaanvraag hebben gedaan.

De aanvraag gaat nadrukkelijk om de uitbreiding aan het huidige pand (en dus géén complete nieuwbouw). De huidige panden van de Albert Heijn blijven staan en de uitbreiding komt in de plaats van het huidige ‘Blushing’ pand en de woning daarachter. Het aanzien van de bebouwing op die plek zal daardoor niet wezenlijk veranderen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding hiervan, neemt u dan gerust contact op met mij,  Marieke Ton, via marieke@ahblaricum.nl

Vragen en antwoorden

Noodzaak van een nieuwe winkel

Title

1. Waarom kan de Albert Heijn niet blijven zoals hij nu is?

De functie die de supermarkt voor ons dorp heeft past niet meer bij de hoeveelheid ruimte die wij beschikbaar hebben. De winkel heeft een te krappe en verouderde inrichting, wat moet worden vernieuwd. Als u onze winkel bezoekt, zullen de knelpunten snel opvallen: smalle paden en beperkte ruimte maken het bewegen door onze winkel niet makkelijk. Ook buiten de winkel zorgt het ruimtegebrek voor logistieke problemen i.v.m. de beperkte magazijnruimte.

Dit willen wij gaan verbeteren. Door te investeren in een uitbreiding, kunnen wij een nieuwe winkelinrichting verwezenlijken. Zo komen er onder andere bredere paden, nieuwe stellingen, meer ruimte voor afhandeling van o.a. postpakketten, een groter magazijn en beter laden/lossen. Hiermee kunnen wij voldoen aan de moderne eisen van Albert Heijn, en kunnen wij voor de toekomst het winkelgemak en kwaliteitsniveau dat u van ons mag verwachten garanderen. Zo behouden wij een goede supermarkt voor het dorp die haar sociale, maatschappelijke en economische rol binnen het dorp kan blijven vervullen.

2. Hoe is de noodzaak van dit plan getoetst?

De directe noodzaak vloeit voort uit het feit dat de huidige winkel is verouderd en wij moeten investeren in een uitbreiding om een toekomstbestendige supermarkt mogelijk te maken. Het gemaakte plan is vervolgens voorgelegd aan de gemeente, waarbij het plan ook is getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Laddertoets). In deze toets moet de noodzaak van nieuwe stedelijke ontwikkelingen worden onderbouwd en wordt er gekeken of er sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik. Zo vormt dit een belangrijke leidraad voor gemeenten. Met de Laddertoets wordt o.a. onderzocht of de ontwikkeling in een lokale behoefte voorziet, en of er afbreuk is op bestaande functies. Hieruit is naar voren gekomen dat de supermarkt in Blaricum moet worden uitgebreid.

Verder wordt uit provinciaal detailhandelsbeleid duidelijk dat het noodzakelijk is om in te zetten op grotere supermarkten met een functie in het kernwinkelgebied om de toekomstbestendigheid van de lokale detailhandel te versterken. Zo hebben supermarkten gemiddeld een oppervlakte van ca. 1.500m2. Wij blijven daar met onze vernieuwing nog ruimschoots onder zitten. Op die manier zorgen wij voor een goede balans tussen het benodigde formaat, en een goede inpassing in het dorpshart.

3. Zijn er geen alternatieve oplossingen mogelijk?

Wij hebben bij het ontwikkelen van ons plan gekeken naar verschillende mogelijkheden om een toekomstbestendige supermarkt voor Blaricum mogelijk te maken. De simpele conclusie is dat deze voorgestelde vernieuwing noodzakelijk is om als supermarkt door te kunnen hier in het dorp. Anders gezegd: dat wat nu staat, kan niet blijven. Wij hebben uit ons contact met bewoners in het dorp gemerkt dat men onze aanwezigheid hier waardeert, en er draagvlak is voor het maken van keuzes om dat in de toekomst te kunnen blijven doen. Daarom zijn wij aan de slag gegaan met dit plan en hebben wij ervoor gekozen om te investeren in een vernieuwde winkel. Na vele gesprekken waaronder met de gemeente bleek dat de huidige locatie de enige serieuze locatie is om uit te breiden.

Hieronder ziet u de situatie voor en na de verbouwing.
Schuif de lijn in de afbeelding naar links of rechts om de verschillen te zien.

VoorNa
VoorNa

Het plan

Title

4. Klopt het dat er een groter assortiment komt in de Albert Heijn?

Nee, dankzij de vernieuwing kunnen wij ervoor zorgen dat de huidige assortimentsgrootte en het aantal stellingsmeters hetzelfde blijft als u nu van ons gewend bent. Het doel van de vernieuwing is het creëren van een ruimere, duurzame winkel. Een vernieuwde dorpswinkel die voldoet aan de moderne standaarden die Albert Heijn stelt en aan het kwaliteitsniveau dat wij Blaricum willen bieden. In de winkel zelf betekent dit dat wij met een nieuwe winkelinrichting gaan werken. Dit verandert door de tijd mee met de wensen van de klant, en onze vernieuwing past daarmee in de landelijke ontwikkeling op dit gebied. We blijven dezelfde functie vervullen en er zullen geen modules bij komen.

5. Wil de Albert Heijn met het plan meer klanten aantrekken?

Nee. Het plan is bedoeld om u als klant een goede winkel te kunnen blijven bieden. Wij zijn een dorpswinkel en blijven in de nieuwe situatie een dorpswinkel gericht op bewoners van Blaricum. Met de uitbreiding maken we een kwaliteitsslag in en rond de winkel zodat u prettig kunt blijven winkelen, wij beter bereikbaar zijn en onze medewerkers de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.

6. Waarom worden er ook appartementen bovenop de Albert Heijn gebouwd?

Het doel van ons project is het creëren van een toekomstbestendige supermarkt voor Blaricum. Tegelijkertijd zien wij dat in Blaricum – en de rest van Nederland – een behoefte bestaat voor meer woningen. Wij zien met dit project een kans om ook een steentje bij te dragen aan die behoefte en tegelijkertijd kunnen wij daardoor investeren in een nieuwe winkel. Daarom bouwen we ook drie (kleine) appartementen op het nieuwe deel. Een duidelijke win-win situatie voor Blaricum.

7. Mogen nu alle ondernemers in Blaricum hun pand uitbreiden, als de Albert Heijn hier toestemming voor krijgt?

De wijziging van de bestemming is alleen voor het plan van de Albert Heijn bestemd. Dit wordt beoordeeld door de gemeenteraad. Er is geen tweede supermarkt of andere onderneming die hier na goedkeuring van dit plan recht op heeft. Daarnaast gaat het hier slechts om een gericht aantal m2 wat buiten bestemming ligt. De bestemming van de panden laten al detailhandel toe.

8. Gaat het plan van de Albert Heijn niet ten koste van de overige middenstand in Blaricum?

Als supermarkt zijn wij ons bewust van de rol die wij hebben binnen de lokale detailhandel. Onze winkel is sterk ingebed in de Blaricumse gemeenschap en wij zijn betrokken bij de andere lokale ondernemers. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat wij elkaar versterken. Het is in ieders belang het aanbod divers te houden en om aantrekkelijk te blijven voor bewoners. Als supermarkt zijn wij een belangrijke trekker voor winkelbezoek. Daar profiteert de rest van de middenstand ook van. Immers combineren veel klanten een bezoek aan ons met een bezoek aan de andere winkels. Zo kunnen wij een breed winkelaanbod binnen ons dorp behouden, en voorkomen dat inwoners verder moeten reizen (met de verkeersbewegingen die daarmee gepaard gaan) of online hun inkopen doen. Dat is goed voor de gehele middenstand.

Inpassing in het dorpshart

Title

9. Hoe zorgt Albert Heijn ervoor dat het gebouw qua volume en uitstraling bij Blaricum past?

Laten wij voorop stellen dat wij veel waarde hechten aan het feit dat de vernieuwde winkel blijft passen bij de omgeving en het dorpse karakter van Blaricum. Om ervoor te zorgen dat dit gewaarborgd blijft, hebben wij een aantal keuzes gemaakt:
1. De panden van de huidige winkel blijven staan en worden opgeknapt. Zo heeft de uitbreiding enkel betrekking op de huidige locatie van Blushing en de woning daarachter.
2. Wij werken nauw samen met de gemeente en de architect om het ontwerp aan te laten sluiten bij het karakter van ons dorpshart. Daar past geen kolossaal gebouw bij, maar een ingetogen ontwerp wat recht doet aan de historie van ons dorp.
3. Wij gaan de ruimte rondom de winkel vergroenen. Daarmee zijn wij ook blij dat het ontwerp zowel aan de voor- als achterkant volledig van hout is.
Uiteindelijk toetst de Welstandscommissie van de gemeente het plan, waarbij op het voorgelegde ontwerp positief is geadviseerd.

10. Ik lees en hoor dat wij straks zo ongeveer een Albert Heijn XL op deze plek krijgen. Dat is toch veel te groot voor ons dorp?

Een AH XL zou inderdaad een veel te grote supermarkt zijn voor ons dorp en is dan ook geen sprake van. Wij blijven met onze supermarkt een bescheiden en persoonlijke dorpswinkel, waarbij wij veel aandacht hebben voor een goede inpassing in het dorpsgezicht. De uitbreiding beperkt zich daarom enkel tot de noodzakelijke ruimte die wij nodig hebben om de nieuwe winkelinrichting en een groter magazijn mogelijk te kunnen maken. De assortimentsgrootte blijft dan ook gelijk. Concreet betekent dit dat de nieuwe winkel met een oppervlakte van ca. 1.300m2 de functie van dorpswinkel ‘Medium’ zal behouden, zoals wij nu ook deze functie hebben. Dit formaat is een gemiddelde afmeting voor een moderne dorpssupermarkt zoals ook in de Centrumvisie en Laddertoets wordt onderkend. Als zelfstandige, lokale ondernemer vinden wij het van groot belang dat de inpassing in het dorp goed is.

11. Voldoet het plan voor de vernieuwing aan het huidige bestemmingsplan?

De huidige panden kennen allemaal de bestemming detailhandel, waardoor hier geen wijzigingen voor nodig zijn. De bestemmingsplanwijzigingen die nodig zijn betreffen het creëren van extra parkeerplekken op de locatie waar nu de tuin is, en voor de tussenliggende verbinding van de panden. Verder blijft de nokhoogte van het nieuwe deel ook binnen de bestemming. Dit is, zoals u kunt zien op de afbeeldingen hierboven, lager dan het huidige pand van de winkel en de omliggende panden.

12. Het kan toch niet zo zijn dat een, in het beschermd dorpsgezicht liggende tuin, wordt bebouwd?

Dat is zeker niet de bedoeling, daarom wordt ook nauwelijks in beschermd dorpsgezicht gebouwd. Wel wordt de tuin ingericht als parkeerplaats. De heg zal worden verlegd en zal daarmee worden behouden. Daarom heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit geconcludeerd dat het beschermd dorpsgezicht niet onevenredig wordt aangetast. Overigens gelden ook binnen het beschermd dorpsgezicht geen beperkingen om met een gemeentelijk besluit af te wijken van de huidige tuinbestemming.

13. Past het plan van de Albert Heijn binnen de gemeentelijke visie voor het dorp Blaricum?

Het plan past binnen de centrumvisie van Blaricum, opgesteld in 2016. Daarin wordt benoemd dat de aanwezigheid en uitbreiding van de supermarkt belangrijk is voor het goed functioneren van het centrum van Blaricum. In de centrumvisie wordt gewezen op de destijds beperkte fysieke ruimte voor een uitbreiding. Daarom is op de noodzaak van nader onderzoek gewezen. Dat onderzoek is inmiddels daadwerkelijk verricht waaruit blijkt dat met uitbreiden naar de naastgelegen panden in de benodigde fysieke ruimte wordt voorzien.

Openbare ruimte en verkeer / parkeren

Title

14. Komen er meer auto’s en daarmee meer gebruik van parkeerplekken met het plan van de Albert Heijn?

Onze belangrijkste klanten blijven de inwoners van Blaricum voor wie wij dezelfde functie en assortimentsomvang blijven behouden. Het aantal auto’s en bezetting van parkeerplekken zal hierdoor in frequentie en aantallen niet aannemelijk toenemen. In ons plan willen we de parkeerdruk die in het dorp wordt ervaren verbeteren. Dit betekent dat wij 12 parkeerplekken op eigen terrein gaan realiseren en dat er 30 fietsparkeerplaatsen bijkomen. Daarmee voldoen we voor ons plan aan de geldende parkeernorm.

15. Komen er meer vrachtwagens met de vernieuwde magazijnruimte?

Wij behouden dezelfde productgroepen en nemen zowel in assortiment als voorraden in volume niet toe. De frequentie van het vrachtverkeer blijft hetzelfde in de nieuwe situatie. Wel kunnen wij door de vernieuwing een betere logistieke afwikkeling realiseren, wat leidt tot minder drukke verkeerssituaties op de openbare weg rondom de winkel.

Het magazijn en de bevoorrading blijven aan het Achterom. Door de uitbreiding van de winkel is het mogelijk de logistieke afhandeling te verbeteren en het magazijn, dat aan de zijde van het Achterom is gesitueerd, inpandig uit te breiden. Hierdoor is buitenopslag van de kratten niet meer nodig en kunnen vrachtwagens dichter bij de gevel parkeren. Daardoor wordt het in de nieuwe situatie voor personenwagens mogelijk gemaakt om langs die vrachtwagen te rijden.

De winkel zal met een citytrailer worden bevoorraad in plaats van, zoals nu, met een eurotrailer. De citytrailer is een kleinere vrachtwagen die, in tegenstelling tot de eurotrailer, niet achteruit het Achterom in hoeft te steken. De citytrailer draait gewoon vooruit vanaf de Huizerweg het Achterom in. Nadat de goederen zijn afgeleverd kan deze kleinere wagen gewoon vooruit rijdend via de Langeweg vertrekken. Deze kleinere wagen heeft geen effect op het aantal laad- en losbewegingen van de winkel, omdat er in de huidige situatie twee winkels door dezelfde -grote- vrachtwagen worden bevoorraad. De citytrailer zal daarentegen uitsluitend de winkel in Blaricum bevoorraden waardoor er dus met een kleinere wagen kan worden volstaan. Omdat de vrachtwagen in de toekomstige situatie vooruit het Achterom in rijdt, staat hij tijdens het bevoorraden langs de gevel van de Albert Heijn en niet meer voor de zijramen van de ijssalon De Hoop.

16. Waar levert de vernieuwing nog meer een bijdrage aan?

De vernieuwing van de supermarkt biedt ons ook kansen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid en groen. Wij gaan het pand verduurzamen en planten nieuwe bomen voor de winkel waardoor de directe omgeving een stuk groener wordt.

Vervolgproces

Title

17. Wanneer neemt de gemeente een besluit over dit plan?

De gemeenteraad van Blaricum heeft in januari 2022 een zogeheten verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de ter inzage legging van het ontwerpbesluit met als voorwaarde dat tussen de gevel van het nieuwe pand en de perceelgrens aan de zijde van de Huizerweg tenminste twee meter ruimte moet zitten. Het plan is hierop aangepast en het college van B&W heeft op 27 september jl. ingestemd met ons voorstel voor de vernieuwing. Het college heeft besloten om het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen vanaf 14 oktober 2022 ter inzage te leggen. Daarbij wordt eenieder de mogelijkheid geboden een zienswijze bij de gemeente in te dienen. Uiteindelijk is het college en/of de gemeenteraad aan zet om het finale plan goed te keuren.

18. Hoe worden we als bewoners verder op de hoogte gebracht over dit plan?

Wij blijven onze klanten, de inwoners van Blaricum en de omgeving informeren op diverse momenten. Dit doen wij actief via onze website en in de winkel. Verder kunt u met vragen altijd contact met ons opnemen per mail via marieke@ahblaricum.nl

19. Gaat de winkel dicht tijdens de verbouwing?

Tijdens de verbouwing zal de winkel uiteindelijk ca. 1,5 week volledig dicht gaan. Hierna kunnen we de vernieuwde winkel weer volledig openen.